กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านเลิง Banlerng School     ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


โรงเรียนบ้านเลิง ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 

ยินดีต้องรับทุกท่าน เข้าสู่รั้วโรงเรียนบ้านเลิง

More...
โรงเรียนบ้านเลิง ยินดีต้อนรับทุกท่าน

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านเลิง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา ร่วมกันรักษาป่า รักษ์โลก

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านเลิง  

ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด

ใช้ช่องทางติดต่อสื่อทางออนไลน์ให้มากขึ้น

ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนบ้านเลิง

 
Social Network

https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านเลิง สพป.ขก.1-Banlerng-School-107787202079570/?ref=pages_you_manage

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   675 คน

สถิติปีนี้:        2392 คน

สถิติทั้งหมด: 7758 คน

 


อำนาจหน้าที่

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านเลิง

            1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

            2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

            3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

            4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน

           5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

           6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

           7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

          8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น

         10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดให้

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่